header

Vytýčenie hraníc pozemku a stavieb

 

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, kedy priamo v teréne s presnosťou +/- 2,00 cm vyznačíme polohu lomových bodov hranice Vášho pozemku (napr. rohy vášho pozemku). Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS.

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani nezanikajú existujúce právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Služba obsahuje nasledovné meračské a administratívne práce:

Vytýčenie hranice pozemku v teréne (vrátane kolíkov)

Grafické zobrazenie vytýčenej hranice (vytyčovací náčrt) – (min. 2 kusy, resp. v prípade, kedy sa vyhotovuje protokol o vytýčení hranice, tak počet kusov sa rovná počtu účastníkov + 1)

Vytyčovací náčrt v elektronickej podobe vo formáte PDF  vrátane súradníc bodov a vytyčovacích prvkov

Autorizačné overenie (voliteľné)

Protokol o vytýčení hranice (voliteľné) – (počet kusov sa rovná počtu účastníkov + 1)

Oslovenie vlastníkov susediacich parciel listom (voliteľné – v prípade vyhotovania protokolu o vytýčení hranice)

Účasť geodeta pri podpisovaní protokolu o vytýčení hranice pozemku vlastníkmi susedných pozemkov (voliteľné)

Podanie vytyčovacieho náčrtu a protokolu do katastra nehnuteľností a správne poplatky (voliteľné)

 

 

Vytýčenie stavieb

Vytyčovanie sa realizuje na základe individuálneho zadania klienta, alebo na základe podkladov od projektanta a pod. Pri vytyčovaní stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS, ktorá nám umožňuje pracovať s presnosťou až +/- 2,00 cm.

Podľa stavebného zákona (50/1976 Zb.) platí, že: „pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom“. „Doklady o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré  nevyžadujú kolaudáciu, pripojí stavebník doklad o vytýčení k ním uchovávanej dokumentácii“.

Služba vytýčenia stavieb, jednoduchých stavieb a drobných stavieb obsahuje nasledovné meračské a administratívne práce:

Vytýčenie bodov stavby v teréne

Vytyčovací výkres stavby v tlačenej podobe

Vytyčovací výkres stavby v elektronickej podobe vo formáte PDF

Autorizačné overenie (voliteľné)

Technická správa