header

Geometrický plán 

 

Geometrický plán na zameranie novostavby alebo rozostavanej stavby budete potrebovať ku kolaudácii stavby. 

 

Geometrický plán na zameranie stavby alebo prístavby stavby či rozdelenie stavby.

 

Geometrický plán na rozostavanú stavbu: budete potrebovať, ak touto stavbou chcete ručiť za hypotéku, resp. iný úver. Nezabudnite, že k zápisu rozostavanej stavby do katastra budete potrebovať aj znalecký posudok.

Geometrický plán na rozdelenie parcely:  ak delíte parcelu pre vyňatie z PPF, ak predávate alebo kupujete časť parcely, potrebujete geometrický plán ktorým, danú parcelu rozdelíme, pridelíme nové parcelné číslo oddelenému pozemku, a určíme jeho výmeru. V teréne označíme novú hranicu. Pripomíname, že geometrický plán je iba podklad na právny úkon - nasledovať by malo napríklad rozhodnutie pozemkového úradu o odňatí parcely z PPF, alebo kúpna, darovacia prípadne iná zmluva.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena: určuje rozsah práva prechodu, prejazdu, prípadne určí priebeh podzemného alebo nadzemného vedenia, ku ktorému má jeho správca umožnený prístup. Na základe geomterického plánu vám vieme spracovať zmluvu o zriadení vecného bremena.

Geometrický plán na určenie vlastníckych vzťahov: ak do vášho (budúceho) pozemku zasahuje viac parciel, geometrický plán určí o ktoré parcely ide, a výmeru, ktorou zasahujú do Vášho pozemku. Nasledovať by malo jednanie s vlastníkmi, kúpne zmluvy, alebo vydržanie. 

 

Geometrický plán na obnovu právneho stavu : Jedná sa o grafické znázornenie pôvodnej parcely registra „E“ a súčasné zobrazenie novej parcely registra „C“ v katastrálnej mape registra "C". Priebeh pôvodnej parcely registra „E“  sa zobrazuje červeným čiarkovane a jej parcelné číslo sa uvádza v zátvorke. Výsledkom zápisu tohto geometrického plánu do katastra nehnuteľností je vznik novej parcely registra "C".