header

Geodetické práce a služby

Vytýčenie hraníc pozemku a stavieb

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, keď sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice, ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Viac o službe...

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým znázornením, ktorý vznikne rozdelením ale zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmerov, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku. Viac o službe...

Polohopis a výškopis

Zameranie výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu. Existujúce prvky v teréne sú zakreslené do katastrálnej mapy.

Zameranie adresného bodu

Adresný bod - od 1.7.2015 vznikla zákonná povinnosť určiť každej stavbe so súpisným číslom adresný bod. Nutné k pridelenie súpisného čísla.

 

Grafické identifikácie

Grafické identifikácie spočívajú v zakreslení pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe alebo v registri "E", do katastrálnej mapy registra "C". Prostredníctvom tohto geometrického plánu je parcela registra "E" premietnutá do registra "C".

... ostatné služby v súčinnosti so správou katastra nehnuteľností a činnosť s ňou spojená.